Pages

Organizacija turizma u Republici Hrvatskoj
Organizacija turizma u Republici Hrvatskoj
Matea Pezelj
Turizam možemo promatrati kao sve aktivnosti vezane za putovanje i boravak osobe izvan njegove uobičajene sredine. Turizam zadire u sve sfere gospodarskog i društvenog razvoja te je duboko inkorporiran u tijekove svakodnevnog života. Kada gledamo s povijesne strane, na našim prostorima bila su dva ključna razdoblja: razdoblje svjetskih ratova iz prve polovine prošloga stoljeća te razdoblje osamostaljenja Republike Hrvatske kao najvažnije povijesne prekretnice za turizam. Ustroj...
Organizacijska struktura turizma u Republici Hrvatskoj
Organizacijska struktura turizma u Republici Hrvatskoj
Ana Šimunić
Turizam je važna gospodarska grana koja mora dobro funkcionirati, a da bi se to ostvarilo potrebno je uspostaviti organizacijsku strukturu turizma. U radu se definiraju pojmovi turizam i organizacija te je dan pregled povijesti razvoja turizma i pojave prvih organizacijskih oblika u turizmu. Objašnjen je utjecaj države na turizam i na koji se to način država uključuje u turističke aktivnosti. U Republici Hrvatskoj kao i u ostalim zemljama, organizacijsku strukturu turizma čine...
Organizacijska struktura u industriji
Organizacijska struktura u industriji
Mile Štimac
Organiziranje, planiranje i organizacijske strukture kao ekonomske kategorije vrlo su vaţne u poslovnoj ekonomiji i suvremenom poslovnom svijetu. Trţišni subjekt, odnosno poduzeće, ne moţe zamisliti poslovanje i opstanak na trţištu ukoliko ne vodi brigu o pravilnom, pravovremenom i kvalitetnom odabiru organizacijskog ustroja te sustavnom odrţavanju i unapreĎenju istog. Nakon što su postavljeni ciljevi poduzeća, izvršen izbor strategije za njihovo ostvarenje, oblikovana adekvatna...
Organizacijska struktura u javnom sektoru u RH
Organizacijska struktura u javnom sektoru u RH
Tea Butković
Sustav javne uprave ili javnog sektora se općenito definira kao cjelina ili skup sastavnih dijelova, ta cjelina je u većini slučajeva odvojena od svoje okoline. Takva se pojmovna određenja najviše upotrebljavaju kumulativno pa se tako na sustav u isti mah gleda kao na cjelinu s određenom razvedenošću u njezinim sastavnim dijelovima ili elementima i kao na cjelinu različitu od svoje okoline, ali i u određenom odnosu s njom. Sustav javnog sektora kao cjelina sastavljena od pojedinih...
Organizacijske strukture u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj
Organizacijske strukture u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj
Gloria Petrlić
Svakoj organizaciji je svojstveno postojanje određenog cilja koji treba ostvariti. Prema tom cilju odabiru se ljudi i osiguravaju sredstva. Cilju je podređena i organizacijska struktura i način povezivanja radnih operacija i ljudi u organizaciji. To znači da planiranje ustrojstva organizacije pretpostavlja prijašnje postojanje cilja, budući da se organizacija i stvara da bi bio postignut određeni cilj. Organizacije je udovoljila takvoj ulozi tek kad je ostvaren cilj i kad su ljudi...
Osnovna politička tijela EU - parlament,EU komisija i vijeće EU
Osnovna politička tijela EU - parlament,EU komisija i vijeće EU
Ivan Marić
Europska unija (EU) jedinstvena je nadnacionalna integracija europskih zemalja okupljenih s namjerom zajedničkog promicanja mira i prosperiteta, ali i političke, gospodarske i društvene suradnje. Nastala je kao rezultat suradnje i procesa integracije šest europskih država (Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Luksemburga i Nizozemske) započetog 1951. godine. Belgija, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska i Njemačka su 1951. počele surađivati u gospodarstvenom smislu, s...
Osnovni elementi cestovnih prometnica
Osnovni elementi cestovnih prometnica
Tea Pitanti
Posljednjih godina razvoj prometnih mreţa u Republici Hrvatskoj biljeţi značajan napredak. Kako bi se omogućio takav napredak postoji Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske, kojim se utvrĎuje srednjoročni i dugoročni razvoj Republike Hrvatske i koji predstavlja kvalitativni pomak u odnosu na postojeće stanje i ostvarenje nove faze, a to je povećanje kvalitete prometnog sustava i same prometne infrastrukture. Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja...
Osobe ovlaštene za vođenje poslova u trgovačkim društvima
Osobe ovlaštene za vođenje poslova u trgovačkim društvima
Ivana Čolig Vadlja
Vođenje poslova društva odnosi se na svako djelovanje usmjereno prema ostvarenju cilja zbog kojeg je društvo osnovano i ne odnosi se na osnove društva. O vođenju poslova može se govoriti u užem i širem smislu. Zastupanje je vođenje poslova društva poduzimanjem pravnih radnji prema trećima. Zastupanje društva i poduzimanje pravnih radnji pred sudom te upravnim i drugim organima. Uprava društva mora voditi poslove dioničkog društva na vlastitu odgovornost i mora voditi brigu o...
Osobe u sustavu sporta
Osobe u sustavu sporta
Nikolina Lulić
Osnovni kadrovi u sportu, nosioci sportske pripreme, jesu treneri i ostali stručni kadrovi. Stručne poslove u sportskim klubovima i udrugama za sportsku rekreaciju. Čak 38.9 % ljudi koji su obavljali stručne poslove nije imalo nikakvu razinu stručne spreme ili osposobljenosti za obavljanje tih poslova. S obzirom na značajni broj nedovoljno stručnih kadrova u hrvatskom sportu, a u svjetlu Zakona o športu potrebno je regulirati pitanja stručne spreme i mogućnosti obavljanja...
Osobno bankarstvo i kreditiranje građana
Osobno bankarstvo i kreditiranje građana
Mihaela Kulaš
Svrha rada je ispitati utjecaj i osnovna načela bankarskog poslovanja, s naglaskom na osobno bankarstvo i kreditiranje građana. Bankarski poslovi su vrlo složeni, a među najvažnijima ističu se kreditni i depozitni poslovi. Osobno bankarstvo predstavlja cjelovit proces prikupljanja, upravljanja, raspodjele i trošenja novca, a osobni bankar je vid usluge koje banke pružaju svojim klijentima, samo u odabranim poslovnicama. U radu će se istražiti prednosti i nedostaci usluge osobnog...
Očevid prometne nesreće u noćnim uvjetima: Sudar osobnog vozila i bicikla
Očevid prometne nesreće u noćnim uvjetima: Sudar osobnog vozila i bicikla
Katarina Nikšić
Čovjek, vozilo i cesta temeljni su čimbenici koji utječu na sigurnost cestovnog prometa. Zajedničkim analiziranjem i unapređenjem doprinosi se sigurnijem odvijanju prometa, a u protivnom najčešće dolazi do nastanka prometnih nesreća. Sama prometna nesreća se definira kao događaj na cesti u kojem je sudjelovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i u kojem je najmanje jedna osoba ozlijđĎena ili poginula ili u roku od 30 dana preminula od posljedica te prometne nesreće ili je...
PLANIRANJE U PODUZEĆU
PLANIRANJE U PODUZEĆU
Elena Samaržija
Planiranje u poduzeću je vrlo aktualna tema, posebice u ovim vremenima kada je potrebno vrlo detaljno razraditi svaki dio poslovanja, odnosno upravljanja poslovanjem poduzeća. Svako poduzeće utvrđuje ciljeve kojima teži i treba neprekidno voditi brigu o odvijanju i poboljšanju svojega poslovanja što je uvjet da postigne zadovoljavajuće rezultate i opstane na tržištu. Svrha ovog rada je ukazivanje važnosti uloge planiranja kao funkcije upravljanja, ali i povezanost planiranja...

Pages