Pages

Obrtnik i trgovac pojedinac
Obrtnik i trgovac pojedinac
Ana Grgurić
Trgovac je pravna ili fizička osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu.Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti u skladu sa Zakonom. Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba. Pri obavljanju obrta dopuštena je svaka gospodarska djelatnost koja...
Ocjena uspješnosti poslovanja Poduzeća Adriatic Croatia Inetrnational Club (ACI d.d.)na temelju analize financijskih izvještaja
Ocjena uspješnosti poslovanja Poduzeća Adriatic Croatia Inetrnational Club (ACI d.d.)na temelju analize financijskih izvještaja
Marija Muha
Za analizu i donošenje zaključka o uspješnosti poslovanja odreĎenog poduzeća potrebna je odgovarajuća informacijska podloga. Značajan dio informacija koji je neophodno potreban za tu svrhu nastaje u računovodstvu i zapisan je u financijskim izvještajima. Financijski izvještaji su završna faza računovodstvenog procesiranja podataka i temeljni izvor računovodstvenih informacija. Osnovni cilj financijskog izvještavanja je informirati zainteresirane korisnike financijskih...
Ocjena zaduženosti poduzeća Hoteli Zlatni rat d.d.na temelju analize financijskih izvještaja
Ocjena zaduženosti poduzeća Hoteli Zlatni rat d.d.na temelju analize financijskih izvještaja
Anabela Rosandić
Završnim radom ukazuje se na vaţnost analiziranja i korištenja računovodstvenih informacija prezentiranih u godišnjim financijskim izvještajima pri donošenju poslovnih odluka, a posebice pri ocjeni zaduţenosti poduzeća ili poslovnih partnera. Zaduţenost poduzeća ima utjecaj na likvidnost, profitabilnost i opstanak poduzeća, a samim time i na rast i razvoj gospodarstva. Rad prikazuje instrumente i postupke analize zaduţenosti, vaţnost adekvatnog financiranja te tehnike i modele...
Odgovornost za drugoga
Odgovornost za drugoga
Snježana Živčić
Odgovornost za štetu je obvezni odnos u kojem je jedna strana dužna popraviti uzrokovanu štetu drugoj strani, a druga strana je ovlaštena zahtijevati popravak. Za postojanje obvezno pravnog odnosa odgovornosti za štetu potrebno je ispuniti opće pretpostavke. najvažnije vrste odgovornosti za štetu su izvanugovorna, ugovorna i predugovorna odgovornost, subjektivna i objektivna odgovornost, vlastita odgovornost i odgovornost za drugoga, odgovornost više osoba za istu štetu i posebni...
Odgovornost članova nadzornog odbora
Odgovornost članova nadzornog odbora
Boris Luketić
Nadzorni odbor jedno je od središnjih tijela trgovačkog društva, uz skupštinu i upravu društva. Glavna zadaća nadzornog odbora je nadzirati rad uprave društva. Pod tim se smatra donošenje programa rada i financijskog plana, te da li se isti izvršava pravovremeno i sukladno zakonu i aktima društva. Rad i obveze članova nadzornog odbora zapisani su u Zakonu o trgovačkim društvima. Tako je propisano kada se opoziva nadzorni odbor, koje su njegove ovlasti te tko sve može biti...
Odnos menadžmenta i vođenja
Odnos menadžmenta i vođenja
Marija Bubaš
ema ovog rada je odnos menadžmenta i vođenja. Svrha rada je prikazati karakteristike hrvatskih menadžera, njihovu dobnu i spolnu strukturu te ih usporediti s karakteristikama efektivnih vođa. Kroz sve cjeline gore navedene prolazimo pojmove i objašnjavamo ih. U završnom dijelu rada dolazimo do biti ovog završnog rada, a to su odnosi menadžmenta i vođenja.
Oglašavanje poduzeća putem mobilnih uređenja
Oglašavanje poduzeća putem mobilnih uređenja
Verica Cvitković
Marketing je sveprisutan društveni i upravljački proces pomoću kojeg pojedinci ili skupine putem određenih faktora dobivaju ono što im je potrebno ili ono što žele. Sastoji od različitih metoda koje su se s vremenom mijenjale i napredovale, tradicionalne metode poput marketinga putem novina su potisnute te se u novije vrijeme marketing sve više okreće internetu. Svrha marketinga je da usmjeri gospodarski tijek dobara i usluga od proizvođača prema potrošaču, na način da...
Organizacija javnog gradskog prometa u Gradu Šibeniku
Organizacija javnog gradskog prometa u Gradu Šibeniku
Bojan Mance
Temeljni cilj ovoga završnog rada jest istraţiti organizaciju javnog gradskog prometa u hrvatskim gradovima, posebice u gradu Šibeniku. Da bi se ostvario cilj istraţivanja i dokazala vaţnost javnog gradskom prometa u zadovoljavanju brojnih zahtjeva urbane mobilnosti uporabljene su brojne znanstvene metode od kojih se izdvajaju deskriptivna metoda, motoda kompilacije, metoda analize i sinteze te statistička metoda. Javni gradski promet u hrvatskim gradovima premda se susreće s brojnim...
Organizacija rada na kontejnerskim i Ro - Ro terminalima
Organizacija rada na kontejnerskim i Ro - Ro terminalima
Petra Benković
Ovaj završni rad obrađuje temu pod nazivom „Organizacija rada na kontejnerskim i RO-RO terminalima“, a tematski i sadržajno je podijeljen na pet zasebnih cjelina. Kreće se s prvom i početnom cjelinom, gdje je napravljen kratki uvod u tematiku i srž ovog rada, a ujedno je i navedena struktura samog rada po cjelinama s kratkim opisom uz svaku od njih. Nakon uvoda, u drugoj cjelini je pažnja posvećena kontejnerskim terminalima, odnosno lučkim i željezničko-cestovnim...
Organizacija skladišnog poslovanja
Organizacija skladišnog poslovanja
Marko Krapić
Ovaj rad bavi se proučavanjem organizacije skladišnog poslovanja. Prvi dio rada proučava razliku izmeĎu skladišta i distribucijskog centra. Drugi dio rada proučava unutrašnju i vanjsku organizaciju skladišnog poslovanja, funkcije i vrste skladišta, opremu skladišta, skladišnu nomenklaturu i šifriranje te skladišni informacijski sustav koji može biti elektronska razmjena podataka, automatsko prikupljanje podataka te razmjena podataka pomoću radio frekvencije. Završni dio rada...
Organizacija skladišta u proizvodnom procesu
Organizacija skladišta u proizvodnom procesu
Marko Pavelić
U završnom radu govori se o skladištenju robe, te različitim skladišnim sustavima i vrstama skladišta, kao i o načelima pravilima i metodama skladišnog poslovanja. Upravljanje skladištem dio je poslovne logistike, koja se bavi optimizacijom troškova i vremena skladištenja i kretanja proizvoda od proizvodne tvrtke preko trgovaca na malo i veliko sve do krajnjeg kupca. Skladišta su ograđeni ili neograđeni prostori, pokriveni ili nepokriveni, koji se koriste za čuvanje...
Organizacija suda Europske unije
Organizacija suda Europske unije
Antonia Dražić
Kako bi bolje razumjeli čemu Europska unija, te koja je svrha priključivanja Hrvatske istoj, osim zadatka koji mi je dan, a to je organizacija suda Europske unije, pisat ću i o nastanku Unije, kako se razvijala kroz povijest, o najznačajnijim aktima, te ostalim institucijama od kojih svaka ima svoju ulogu, te su međusobno povezane. Najviše ću se vezati uz temu organizacije suda Europske unije, a osim najznačajnije podjele na Sud, Opći sud i Službenički sud, dotaknuti ću se i teme...

Pages