Pages

NOVAC I INFLACIJA
NOVAC I INFLACIJA
Ivana Draženović
Novac je sredstvo razmjene koje olakšava razmjenu različitih vrsta robe, platežno sredstvo kao posrednik u razmjeni ostalih dobara te mjerilo vrijednosti. Razvoj novca promatra se kroz ukupno šest razvojnih faza novca. Inflacija je jedan od najvažnijih ekonomskih pojmova i predstavlja općenito povećanje cijena proizvoda i usluga unutar jednog gospodarskog područja. Inflacija je zapravo stopa po kojoj su se cijene proizvoda i usluga povećale u određenom vremenskom razdoblju i...
Nadležnost i djelovanje državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Nadležnost i djelovanje državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave
Tatjana Marković
Završni rad započinje uvodom u kojem se čitatelja uvodi u izabranu temu te upoznaje sa radom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave tj. njenom ulogom i njezinim obvezama u žalbenim postupcima u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija kao i u postupcima javno-privatnog partnerstva. U nastavku rada obrađuju se razlozi osnivanja, djelovanja i pravni okvir postupanja DKOM-a, koji je usklađen sa EU direktivama koje se primjenjuju na sve članice Europske...
Naknada štete prouzročene kaznenim djelom
Naknada štete prouzročene kaznenim djelom
Antonija Votić
Tema ovog završnog rada je naknada štete prouzročene kaznenim djelom. U tom radu autorica je obuhvatila sljedeća poglavlja; opće i posebne pretpostavke odgovornosti za štetu, subjekte obveznog odnosa odgovornosti za štetu, nadalje vrste odgovornosti, vlastitu odgovornost, odgovornost za drugoga i odgovornost više osoba za istu štetu zatim je objasnila posebne slučajeve odgovornosti, popravljanje štete te uklanjanje opasnosti štete. Autorica je posebnu pozornost pridodala...
Naplata parkiranja u gradovima
Naplata parkiranja u gradovima
Marko Šoštarko
Ovim radom se ukazuje na razvoj parkiranja, planiranja kapaciteta parkirališta te sustava naplate parkirališnih mjesta. Svaki vozač prilikom zaustavljanja ili parkiranja na kraće ili duže vrijeme ostavlja svoje vozilo na nekoj površini da miruje stoga gradovi planiraju potreban kapacitet te uvode naplatu spomenute površine. U nekim segmentima rada prikazani su izmjereni kapaciteti popunjenosti parkirališta. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodu je ukratko opisan utjecaj...
Naplata ulaska prometa u centar grada
Naplata ulaska prometa u centar grada
Nikolina Golić
Gradovi sve intenzivnije razvijaju svoje prometne strategije kako bi ostvarili širi raspon ciljeva politike. Nemogućnost proširivanja kapaciteta središnjih gradskih ulica u prvi plan nameće upravljanje prijevoznom potražnjom strategijom „naplate zagušenja“ za koje se do sada odlučio određeni broj gradova i koja se pokazala uspješnom. U Hrvatskoj postoje dva sustava neizravne naplate naknade za ceste i to kroz cijenu goriva i kroz naknade koje se plaćaju prilikom registracije...
Načelo razmjernosti u upravnom postupku: analiza zakonodavstva i prakse
Načelo razmjernosti u upravnom postupku: analiza zakonodavstva i prakse
Ivana Štimac
U radu je prikazana analiza načela razmjernosti u Ustavu Republike Hrvatske te pripadajuća praksa Ustavnog suda u kojoj su prikazani razni aspekti tumačenja navedenog načela. Nadalje, obrađena je tematika načela razmjernosti u Zakonu o općem upravnom postupku u svakoj od faza upravnog postupka. Također je obrađena tema načela razmjernosti u posebnim upravnim zakonima. Zatim je prikazana važnost načela razmjernosti kroz primjere iz sudske prakse Europskog suda za ljudska prava i...
Neposredni izbori predstavnika jedinice lokalne i područne / regionalne samouprave
Neposredni izbori predstavnika jedinice lokalne i područne / regionalne samouprave
Marko Belić
Lokalna i regionalna samouprava je zajednički naziv za različite organizirane načine na koje građani lokalne zajednice, na vlastitu odgovornost, relativno samostalno uređuju određene javne poslove i upravljanje njima. U Republici Hrvatskoj trenutno ne postoji jedinstveni izborni zakon, koji bi propisao osnovna načela i institute zajedničke svim izborim postupcima, već je svaka vrsta izbora propisana posebnim zakonom. Kada je riječ o redovitim izborima, redoviti izbori za članove...
Nesreće prilikom uključivanja vozila u promet
Nesreće prilikom uključivanja vozila u promet
Željko Stajčić
Motorizirani cestovni promet jedno je od bitnih obiljeţja suvremene civilizacije. Sve dobrobiti ovog fenomena, naţalost, i dalje plaćamo visokom cijenom nepoţeljnog ljudskog stradanja. Ĉovjek, vozilo i cesta temeljni su ĉimbenici koji utjeĉu na sigurnost cestovnog prometa i samo njihovim zajedniĉkim sagledavanjem, analiziranjem i unapreĊenjem moţemo doprinijeti sigurnijem odvijanju prometa. Unutar ovog rada prikazani su svi ti ĉimbenici sigurnosti sa svim svojim osobinama i...
Ništetnost pravnog posla
Ništetnost pravnog posla
Ante Župić
Ništetni pravni poslovi su oni koji ne proizvode pravne učinke koje bi, da su valjani, trebali proizvesti. Neki od razloga ništetnosti su: poslovna nesposobnost stranaka, nevaljanost i nesuglasnost očitovanja volje (školski primjer, šala, nesporazum, prividan ugovor), nemogućnost, nedopustivost, neodređenost i neodredivost činidbe te nedopuštenost pobude za sklapanje ugovora. Pobojan ugovor nastaje kad ga je sklopila ograničeno poslovno sposobna osoba, kad je pri njegovu...
Nova upravnopravna regulacija udruga
Nova upravnopravna regulacija udruga
Ana Maradin
Ovaj rad sastoji se od uvoda,glavnog dijela rada,zaključka te popisa literature. Rad je podijeljen u nekoliko cjelina kojima na što jasniji i jezgrovitiji način pokušavam objasniti pojam i rad udruga. U uvodu iznosim bitne podatke o kojim ću pisati tijekom svog rada. Drugi dio sastoji se od upoznavanja sa udrugom te njenim bitnim karakteristikama. Treći dio govori o ciljevima samog Zakona te načelima djelovanja udruge. Četvrti dio vezan je uz osnivanje udruge i članstvo u njoj,bitne...
Novac kao motivacijska tehnika
Novac kao motivacijska tehnika
Ana Puškarić
Motivacija je ključan čimbenik upravljanja ljudskim potencijalima baš zbog motivacije zaposlenika, da bi oni pridonijeli funkcioniranju i ostvarivanju ciljeva poduzeća. Kod zaposlenika ona potiče inovativnost i kreativnost, što vodi i profesionalnom razvoju samog zaposlenika. Bitan je odabir motivatora koji određuju menadžeri, kako bi se ispunjavanjem želja i potreba zaposlenici potaknuli na ostvarivanje zahtjeva poduzeća u kojem rade. Menadžeri prilikom odluke o motivaciji...
Novi javni menadžment
Novi javni menadžment
Matea Ostović
Novi javni menadžment (eng. the New Public Management) upravna je doktrina i pokret koji naglašava ekonomske vrijednosti u javnoj upravi, podvrgavanje državne uprave i organizacija javnog sektora tržišnim načelima, kao i metode razvoja poduzetničkog ponašanja u javnoj upravi. Novi javni menadžment u Velikoj Britaniji obilježava nepovjerenje prema javnom sektoru, a cijela doktrina pokrenuta je neoliberalnom ideologijom Margaret Thacher. Reforme u Danskoj su bile spore, kontinuirane,...

Pages