Pages

Modeli  osobina  Vođe
Modeli osobina Vođe
Ružica Gavran
U radu se govori o pojmu vodstva, osobinama vođe, te se govori o odnosu vodstva i moći. Dan je i pregled nekoliko odabranih pristupa vodstvu s naglaskom na njihovu primjenu u suvremenim organizacijama. Rad govori o pristupu temeljenom na osobinama, pristupu temeljenom na vještinama, na stilu, situacijskom pristupu, transformacijskom vodstvu, teoriji puta do cilja te novijim stilovima vodstva.
Modeli osobina vođe - razlika između muškog i ženskog stila rukovođenja
Modeli osobina vođe - razlika između muškog i ženskog stila rukovođenja
Ines Kolar
Problematika rada ogleda se u nedovoljnom poznavanju specifičnih osobina vođe u poslovnome svijetu, ali i u razlikama koje se čine bitnima u prepoznavanju muškog i ženskog stila rukovođenja. Ono što je zanimljivo jest da za pojam vodstva postoji mnogo definicija i različitih tumačenja, ali i različitih pristupa temeljenih na osobinama. Isto tako postoje i razne vrste modela vodstva, no u radu je detaljnije objašnjen model osobina vođe, koji se dijeli na teoriju velikih ljudi,...
Mogućnost financiranja poduzetničkog pothvata
Mogućnost financiranja poduzetničkog pothvata
Božana Peterlić
The aim of the graduate thesis is to explain possibility of financing an entrepreneurial and sources venture, and parts such as financing rules, financing timing of financing.The work is divided into three themes.The first part explains the term of entrepreneurial venture and the rules of financing.Horizontal,vertical and other funding rules. The second part of the paper has been explained in more detail the timing of the sources of funds,respectively short-term and long-term...
Mogućnost razvitka cestovne mreže Ličko - Senjske Županije
Mogućnost razvitka cestovne mreže Ličko - Senjske Županije
Karmela Perša
Zbog povoljnog geoprometnog položaja je potrebno cestovnu mrežu Ličko-senjske županije još bolje povezati s cestovnom mrežom ostatka Hrvatske, te unaprijediti postojeću cestovnu mrežu unutar same županije kako bi dobila još veće značenje unutar Republike Hrvatske, a i izvan nje. Tema rada je Mogućnost razvitka cestovne mreže Ličko-senjske županije, stoga je na temelju analiza prikazano postojeće stanje državnih, županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije....
Mogućnost razvitka cestovne mreže Ličko-senjske županije
Mogućnost razvitka cestovne mreže Ličko-senjske županije
Karmela Perša
Zbog povoljnog geoprometnog položaja je potrebno cestovnu mrežu Ličko-senjske županije još bolje povezati s cestovnom mrežom ostatka Hrvatske, te unaprijediti postojeću cestovnu mrežu unutar same županije kako bi dobila još veće značenje unutar Republike Hrvatske, a i izvan nje. Tema rada je Mogućnost razvitka cestovne mreže Ličko-senjske županije, stoga je na temelju analiza prikazano postojeće stanje državnih, županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije....
Mogućnost smirivanja prometa u blizini škola s aplikacijom rješenja na području grada
 Zagreba
Mogućnost smirivanja prometa u blizini škola s aplikacijom rješenja na području grada Zagreba
Kristijan Brkić
Koncept “smirivanja prometa“ temelji se na zahtjevu povećanja sigurnosti prometa, pješaka koji se nalaze u blizini motornih vozila, a postiže se poboljšanjem preglednosti vozačeve okoline te smanjivanjem brzine kretanja vozila u stambenim zonama i u blizini škola. Smirivanjem prometa moguće je postići veću sigurnost kod pješaka te smanjenje neposrednih štetnih utjecaja na okoliš kao što su smanjenje razine buke i onečišćenja zraka. Da bi se postigao cilj koncepta...
Monetarna politika u RH
Monetarna politika u RH
Božica Bobinac
Monetarna politika jedna je od najvažnijih politika u svakoj modernoj državi. Ona svojim ciljevima i instrumentima utječe na cijene, investicije, količinu novca u optjecaju, kamate i dr. Svaka središnja banka u provođenju monetarne politike postavlja određene ciljeve, kod većine glavni cilj jest stabilnost cijena, Hrvatska narodna banka već godinama provodi ekspanzivnu monetarnu politiku te politiku održavanja stabilnosti kune prema euru, što je glavni preduvjet održavanja...
Motivacija -pojam i temeljne pretposavke
Motivacija -pojam i temeljne pretposavke
Jelena Umljenovića
Ovim radom prikazuje se upravljanje ljudskim potencijalima kroz motivaciju, te je objašnjena vaţnost uloge motivacijskog faktora za zaposlenika i njegovo zadovoljstvo. Produkt istog je kvalitetniji rad, te veća kreativnost. Kada se govori o motivaciji, uvijek se ukazuje na pokretaĉke sile u pojedincu. Te pokretaĉke sile mogu biti pozitivne i negativne. MeĊutim, iako su u biti razliĉite, obje sile pokreću i podrţavaju odreĊeno ponašanje kod ĉovjeka. Misao i akcija pojedinca odraz...
Motivacija u menadžmentu
Motivacija u menadžmentu
Katarina Mudrovčić
Motivacija je proces u živom biću koji to živo biće pokreće prema određenom cilju. Svaka pobuda koja usmjerava to ponašanje prema određenom cilju, odražava to ponašanje i određuje mu intenzitet jest MOTIV. Teorija o motivaciji je mnogo, s obzirom da je motivaciju teško definirati, objasniti, predviđati i modelirati, ali i zbog njezine prevelike važnosti u poslovnom svijetu. Jedna od najčešće korištenih podjela motivacije jest na intrinzičnu i ekstrinzičnu motivaciju....
Motivacija- pojam i temeljne pretpostavke
Motivacija- pojam i temeljne pretpostavke
Mirela Pešut
Upravljanje i razvoj ljudskih resursa postaje sve značajnije zbog novog mjesta i uloge čovjeka u svim društvenim procesima kao i u njihovom upravljanju. Jedan od ključnih čimbenika upravljanja ljudskim resursima ali i faktor uspješnog poslovanja je motivacija zaposlenika; motivacija je ujedno glavni razlog dobrog ili lošeg obavljanja pojedinog radnog zadatka u cjelokupnom poslovanju tvrtke. Pretpostavka je da ako je zaposlenik motiviran za rad i zadovoljan svojim radnim okruţenjem,...
Mreža županijskih cesta Varaždinske županije
Mreža županijskih cesta Varaždinske županije
Martina Vincek
Županijska cesta je cesta javne namjene, koja povezuje područje jedne ili više Županija u Hrvatskoj. Dakle, Županijske ceste su javne ceste koje povezuju sjedišta Županija s gradovima i općinskim sjedištima, koje povezuju sjedišta gradova i općina međusobno, preko kojih se ostvaruje veza grada ili gradskih dijelova s državnim cestama, a koje su razvrstane kao županijske ceste. S obzirom da su županijske ceste od vrlo velikog značaja za brzo i efikasno povezivanje većih...
NEZAVISNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I NEIZVRŠNIH DIREKTORA
NEZAVISNOST ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I NEIZVRŠNIH DIREKTORA
Amra Pašić
Nadzorni odbor predstavlja tijelo unutar trgovačkog društva koje posreduje između uprave i dioničara društva. Kako dioničari društva imaju mogućnost ostvarivati svoja prava na glavnoj skupštini koja se sastaje obvezatno samo jednom godišnje, a po potrebi i češće, javila se potreba uspostave tijela koje će biti manje i stručnije te koje će biti u mogućnosti da se češće sastaje i nadzire rad uprave društva. Nadzornom odboru se daje ovlast i da saziva glavnu...

Pages