Pages

Menedžment u privatnom smještaju
 na primjeru apartmana „ANNA"― U MASLENICI
Menedžment u privatnom smještaju na primjeru apartmana „ANNA"― U MASLENICI
Igor Jagušt
Turizam u Hrvatskoj ima uzlazni trend već desetak godina i Hrvatska postaje sve konkurentnija vodećim pruţateljima turistiĉkih usluga u Europi. Hrvatska obiluje prirodnim bogatstvima, oĉuvanim okolišem i ima bogatu kulturnu i povijesnu baštinu. Razgranata prometna mreţa doprinosi dobroj povezanosti unutar zemlje, ali i povezanosti s europskim trţištem. MeĊutim, Hrvatska još uvijek nema dovoljno razvijenu turistiĉku infrastrukturu kao što su suvremeni kongresni centri, tematski...
Menedžment u privatnom smještaju na primjeru apartmana,,Ana "u Maslenici
Menedžment u privatnom smještaju na primjeru apartmana,,Ana "u Maslenici
Jure Matovina
Cilj ovog završnog rada je ukazati na vaţnost ljudskih potencijala u organizacijama kao temeljne pretpostavke obavljanja djelatnosti, jer oni svojim znanjem, koje je u današnje doba najvrednije, pokreću sve ostale resurse. Menadţment moţe jedino radom s drugima i uz pomoć drugih ostvariti ciljeve poslovnih organizacija, a za to mora posjedovati znanja i vještine upravljanja ljudima. Kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima omogućuje ostvarenje ciljeva poduzeća. Zbog jake...
Metode kontrole :Financijski izvještaji
Metode kontrole :Financijski izvještaji
Miroslav Draganić
U ovom radu opisane su metode kontrole financijskih izvještaja, koji se stavljaju kao izazov menadžerima u vođenju poduzeća. U prvom dijelu rada opisana je funkcija menadžmenta kroz planiranje i kontroliranje strateških ciljeva menadžmenta. Potom su opisani najvažniji godišnji izvještaji, odnosno opisan je izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka te izvještaj o novčanom toku. Prilikom opisa navedenih financijskih izvještaja, u izvještaju o...
Međunarodni menadžer
Međunarodni menadžer
Mirela Kostelac
Riječ menadžment dolazi od latinske riječi manus što znači ruka. Menadžment je, dakle proces koordinacije i efikasnog korištenja ljudskih i materijalnih resursa kako bi se postigli zadani ciljevi organizacije. Menadžment je dakle proces planiranja, organizacije, koordiniranja i kontrole aktivnosti i resursa organizacije sa srhom postizanja ciljeva poduzeća. Temeljna je zadaća menadžmenta učiniti ljude sposobnima za zajedničko izvršavanje zadatka putem zajedničkih ciljeva i...
Međunarodni menadžment
Međunarodni menadžment
Maja Rukavina
Problematika rada usmjerena je na promišljanje specifičnosti međunarodnog menadžmenta u uvjetima globalnog poslovanja. Da bi poduzeće na tržištu opstalo, od strane menadžmenta mu je potrebno obezbijediti rast i razvoj. To je moguće ukoliko menadžment definira misiju poduzeća prilagođavajući je stalno uslovima okruženja u smislu kontinuiranog podizanja njegove efektivnosti i efikasnosti. Za obezbjeđenje efektivnosti i efikasnosti u poslovanju poduzeća, menadžment je sve više...
Međuzavisnost turizma i prometa
Međuzavisnost turizma i prometa
Ivana Grabašnjak
Promet i turizam su dvije međusobno povezane djelatnosti koje imaju mnogo dodirnih točaka. Prometna infrastruktura je nužna za razvoj bilo koje poslovne aktivnosti jer svaka gospodarska proizvodna ili uslužna djelatnosti zahtijeva prijevoz ljudi, sirovina i gotovih proizvoda s jednog mjesta na drugo. Turizam je najviše od svih gospodarskih grana ovisan o prometnoj infrastrukturi jer bez nje nema mogućnosti dolazaka turista u određeno područje. Rastom broja turista dolazi do...
Ministarstva u Vladi Republike Hrvatske
Ministarstva u Vladi Republike Hrvatske
Željka Pavelić
U uvodnom dijelu upoznati ću čitatelja sa osnovama na kojima se ovaj rad zasniva. U razradi teme bavit ću se ustrojem ministarstava u sustavu državne uprave uzimajući u obzir povijesne promjene i današnji ustroj državne uprave. Slijedeće poglavlje govoriti će ministarstvima i njihovoj ulozi u Vladi Republike Hrvatske. Nadalje, predmet slijedećeg poglavlja biti će analiza ministarstava u hrvatskom zakonodavstvu, također s osvrtom na povijesni ustroj kao i ustroj novog hrvatskog...
Mjere smirenja prometa
Mjere smirenja prometa
Antonija Vrban
Koncept “smirivanja prometa“ temelji se na zahtjevu povećanja sigurnosti prometa, a postiţe se smanjivanjem brzine kretanja vozila u stambenim zonama i u blizini škola i djeĉjih vrtića te poboljšanju preglednosti. Smirivanjem prometa moguće je postići i povećanje udobnosti i sigurnosti kod pješaka te smanjenje neposrednih štetnih utjecaja na okoliš – smanjenje razine buke i oneĉišćenja zraka.Za postizanje postavljenog cilja treba provesti ĉitav niz postupaka koji se...
Model autokratsko-demokratskog vodstva temeljen na teorijama X i Y
Model autokratsko-demokratskog vodstva temeljen na teorijama X i Y
Mario Delač
Model autokratsko – demokratskog vodstva razvijen je iz Teorije X i Teorije Y Douglasa McGregora. Teorija X pretpostavlja da ljudima rad nije prirodan i tvrdi kako je ljude potrebno neprestano usmjeravati. Kod njih izostaje želja za odgovornošću, nisu kreativni i nemaju želju za rješavanje problema poduzeća, motivirani su novcem, a sigurnost im je iznad svega. S druge strane, Teorija Y pretpostavlja da su ljudi kreativni, te da ih se ne mora striktno kontrolirati ukoliko su...
Modeli  osobina  Vođe
Modeli osobina Vođe
Ružica Gavran
U radu se govori o pojmu vodstva, osobinama vođe, te se govori o odnosu vodstva i moći. Dan je i pregled nekoliko odabranih pristupa vodstvu s naglaskom na njihovu primjenu u suvremenim organizacijama. Rad govori o pristupu temeljenom na osobinama, pristupu temeljenom na vještinama, na stilu, situacijskom pristupu, transformacijskom vodstvu, teoriji puta do cilja te novijim stilovima vodstva.
Modeli osobina vođe - razlika između muškog i ženskog stila rukovođenja
Modeli osobina vođe - razlika između muškog i ženskog stila rukovođenja
Ines Kolar
Problematika rada ogleda se u nedovoljnom poznavanju specifičnih osobina vođe u poslovnome svijetu, ali i u razlikama koje se čine bitnima u prepoznavanju muškog i ženskog stila rukovođenja. Ono što je zanimljivo jest da za pojam vodstva postoji mnogo definicija i različitih tumačenja, ali i različitih pristupa temeljenih na osobinama. Isto tako postoje i razne vrste modela vodstva, no u radu je detaljnije objašnjen model osobina vođe, koji se dijeli na teoriju velikih ljudi,...
Mogućnost financiranja poduzetničkog pothvata
Mogućnost financiranja poduzetničkog pothvata
Božana Peterlić
The aim of the graduate thesis is to explain possibility of financing an entrepreneurial and sources venture, and parts such as financing rules, financing timing of financing.The work is divided into three themes.The first part explains the term of entrepreneurial venture and the rules of financing.Horizontal,vertical and other funding rules. The second part of the paper has been explained in more detail the timing of the sources of funds,respectively short-term and long-term...

Pages