Pages

Mogućnost razvitka cestovne mreže Ličko-senjske županije
Mogućnost razvitka cestovne mreže Ličko-senjske županije
Karmela Perša
Zbog povoljnog geoprometnog položaja je potrebno cestovnu mrežu Ličko-senjske županije još bolje povezati s cestovnom mrežom ostatka Hrvatske, te unaprijediti postojeću cestovnu mrežu unutar same županije kako bi dobila još veće značenje unutar Republike Hrvatske, a i izvan nje. Tema rada je Mogućnost razvitka cestovne mreže Ličko-senjske županije, stoga je na temelju analiza prikazano postojeće stanje državnih, županijskih i lokalnih cesta Ličko-senjske županije....
Mogućnost smirivanja prometa u blizini škola s aplikacijom rješenja na području grada
 Zagreba
Mogućnost smirivanja prometa u blizini škola s aplikacijom rješenja na području grada Zagreba
Kristijan Brkić
Koncept “smirivanja prometa“ temelji se na zahtjevu povećanja sigurnosti prometa, pješaka koji se nalaze u blizini motornih vozila, a postiže se poboljšanjem preglednosti vozačeve okoline te smanjivanjem brzine kretanja vozila u stambenim zonama i u blizini škola. Smirivanjem prometa moguće je postići veću sigurnost kod pješaka te smanjenje neposrednih štetnih utjecaja na okoliš kao što su smanjenje razine buke i onečišćenja zraka. Da bi se postigao cilj koncepta...
Monetarna politika u RH
Monetarna politika u RH
Božica Bobinac
Monetarna politika jedna je od najvažnijih politika u svakoj modernoj državi. Ona svojim ciljevima i instrumentima utječe na cijene, investicije, količinu novca u optjecaju, kamate i dr. Svaka središnja banka u provođenju monetarne politike postavlja određene ciljeve, kod većine glavni cilj jest stabilnost cijena, Hrvatska narodna banka već godinama provodi ekspanzivnu monetarnu politiku te politiku održavanja stabilnosti kune prema euru, što je glavni preduvjet održavanja...
Motivacija -pojam i temeljne pretposavke
Motivacija -pojam i temeljne pretposavke
Jelena Umljenovića
Ovim radom prikazuje se upravljanje ljudskim potencijalima kroz motivaciju, te je objašnjena vaţnost uloge motivacijskog faktora za zaposlenika i njegovo zadovoljstvo. Produkt istog je kvalitetniji rad, te veća kreativnost. Kada se govori o motivaciji, uvijek se ukazuje na pokretaĉke sile u pojedincu. Te pokretaĉke sile mogu biti pozitivne i negativne. MeĊutim, iako su u biti razliĉite, obje sile pokreću i podrţavaju odreĊeno ponašanje kod ĉovjeka. Misao i akcija pojedinca odraz...
Motivacija u menadžmentu
Motivacija u menadžmentu
Katarina Mudrovčić
Motivacija je proces u živom biću koji to živo biće pokreće prema određenom cilju. Svaka pobuda koja usmjerava to ponašanje prema određenom cilju, odražava to ponašanje i određuje mu intenzitet jest MOTIV. Teorija o motivaciji je mnogo, s obzirom da je motivaciju teško definirati, objasniti, predviđati i modelirati, ali i zbog njezine prevelike važnosti u poslovnom svijetu. Jedna od najčešće korištenih podjela motivacije jest na intrinzičnu i ekstrinzičnu motivaciju....
Motivacija- pojam i temeljne pretpostavke
Motivacija- pojam i temeljne pretpostavke
Mirela Pešut
Upravljanje i razvoj ljudskih resursa postaje sve značajnije zbog novog mjesta i uloge čovjeka u svim društvenim procesima kao i u njihovom upravljanju. Jedan od ključnih čimbenika upravljanja ljudskim resursima ali i faktor uspješnog poslovanja je motivacija zaposlenika; motivacija je ujedno glavni razlog dobrog ili lošeg obavljanja pojedinog radnog zadatka u cjelokupnom poslovanju tvrtke. Pretpostavka je da ako je zaposlenik motiviran za rad i zadovoljan svojim radnim okruţenjem,...
Mreža županijskih cesta Varaždinske županije
Mreža županijskih cesta Varaždinske županije
Martina Vincek
Županijska cesta je cesta javne namjene, koja povezuje područje jedne ili više Županija u Hrvatskoj. Dakle, Županijske ceste su javne ceste koje povezuju sjedišta Županija s gradovima i općinskim sjedištima, koje povezuju sjedišta gradova i općina međusobno, preko kojih se ostvaruje veza grada ili gradskih dijelova s državnim cestama, a koje su razvrstane kao županijske ceste. S obzirom da su županijske ceste od vrlo velikog značaja za brzo i efikasno povezivanje većih...
Naknada štete prouzročene kaznenim djelom
Naknada štete prouzročene kaznenim djelom
Antonija Votić
Tema ovog završnog rada je naknada štete prouzročene kaznenim djelom. U tom radu autorica je obuhvatila sljedeća poglavlja; opće i posebne pretpostavke odgovornosti za štetu, subjekte obveznog odnosa odgovornosti za štetu, nadalje vrste odgovornosti, vlastitu odgovornost, odgovornost za drugoga i odgovornost više osoba za istu štetu zatim je objasnila posebne slučajeve odgovornosti, popravljanje štete te uklanjanje opasnosti štete. Autorica je posebnu pozornost pridodala...
Naplata parkiranja u gradovima
Naplata parkiranja u gradovima
Marko Šoštarko
Ovim radom se ukazuje na razvoj parkiranja, planiranja kapaciteta parkirališta te sustava naplate parkirališnih mjesta. Svaki vozač prilikom zaustavljanja ili parkiranja na kraće ili duže vrijeme ostavlja svoje vozilo na nekoj površini da miruje stoga gradovi planiraju potreban kapacitet te uvode naplatu spomenute površine. U nekim segmentima rada prikazani su izmjereni kapaciteti popunjenosti parkirališta. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. U uvodu je ukratko opisan utjecaj...
Naplata ulaska prometa u centar grada
Naplata ulaska prometa u centar grada
Nikolina Golić
Gradovi sve intenzivnije razvijaju svoje prometne strategije kako bi ostvarili širi raspon ciljeva politike. Nemogućnost proširivanja kapaciteta središnjih gradskih ulica u prvi plan nameće upravljanje prijevoznom potražnjom strategijom „naplate zagušenja“ za koje se do sada odlučio određeni broj gradova i koja se pokazala uspješnom. U Hrvatskoj postoje dva sustava neizravne naplate naknade za ceste i to kroz cijenu goriva i kroz naknade koje se plaćaju prilikom registracije...
Načelo razmjernosti u upravnom postupku: analiza zakonodavstva i prakse
Načelo razmjernosti u upravnom postupku: analiza zakonodavstva i prakse
Ivana Štimac
U radu je prikazana analiza načela razmjernosti u Ustavu Republike Hrvatske te pripadajuća praksa Ustavnog suda u kojoj su prikazani razni aspekti tumačenja navedenog načela. Nadalje, obrađena je tematika načela razmjernosti u Zakonu o općem upravnom postupku u svakoj od faza upravnog postupka. Također je obrađena tema načela razmjernosti u posebnim upravnim zakonima. Zatim je prikazana važnost načela razmjernosti kroz primjere iz sudske prakse Europskog suda za ljudska prava i...
Nesreće prilikom uključivanja vozila u promet
Nesreće prilikom uključivanja vozila u promet
Željko Stajčić
Motorizirani cestovni promet jedno je od bitnih obiljeţja suvremene civilizacije. Sve dobrobiti ovog fenomena, naţalost, i dalje plaćamo visokom cijenom nepoţeljnog ljudskog stradanja. Ĉovjek, vozilo i cesta temeljni su ĉimbenici koji utjeĉu na sigurnost cestovnog prometa i samo njihovim zajedniĉkim sagledavanjem, analiziranjem i unapreĊenjem moţemo doprinijeti sigurnijem odvijanju prometa. Unutar ovog rada prikazani su svi ti ĉimbenici sigurnosti sa svim svojim osobinama i...

Pages