Pages

MENADŽERSKI UGOVORI
MENADŽERSKI UGOVORI
Sara Matasić
Menadžerski ugovor je dvostrano obvezni i neformalni ugovor. Može biti i mješoviti ugovor ako sadrži elemente ugovora o radu. Menadžerskim ugovorom uređuju se radnopravni status menadžera, obveze, ovlaštenja i odgovornosti menadžera, način komunikacije i praćenja izvršenja ciljeva poslovne politike, osnovna plaća i nagrađivanje za ostvarene rezultate, etička pravila, osiguranje od poslovnih rizika i pitanje naknade štete, kompenzacije za menadžera te način tumačenja...
MJESNA SAMOUPRAVA
MJESNA SAMOUPRAVA
Andrej Lisko
Mjesna samouprava je oblik sudjelovanja građana u upravljanju lokalnim poslovima. Mjesni se odbor osniva pomoću statuta jedinice lokalne samouprave i to kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad svih građana. Mjesni odbori predstavljaju jedan od oblika organizacije mjesne samouprave te time predstavljaju model distribucije političke moći na lokalnoj razini. Mjesni odbor pravna je osoba....
MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU ZAGREBU na primjeru GRADSKE ČETVRTI PODSUSED-VRAPČE I MJESNOG
ODBORA GAJNICE
MJESNA SAMOUPRAVA U GRADU ZAGREBU na primjeru GRADSKE ČETVRTI PODSUSED-VRAPČE I MJESNOG ODBORA GAJNICE
Manuela Vuković
Mjesnu samoupravu u Gradu Zagrebu čini 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora. U njima građani, putem svojih izravno izabranih predstavnika u njihovim vijećima, sudjeluju u odlučivanju o poslovima koji utječu na njihov svakodnevni život i rad u užim lokalnim zajednicama. Vijeća gradskih četvrti aktivno sudjeluju u upravljanju Gradom od 2001. i otad iz godine u godinu sve značajnije doprinose zadovoljavanju komunalnih i drugih zajedničkih potreba građana širom područja...
MYSQL sustav za upravljanje bazom podataka otvorenog koda
MYSQL sustav za upravljanje bazom podataka otvorenog koda
Silvio Valjak
U modernom poslovnom i institucionalnom svijetu upravljaĉka tijela raspolažu sa sve više resursa, odnosno sa sve većom koliĉinom podataka. Kroz stvaranje baza podataka neophodno je olakšati prikupljanje podataka i skratiti put do traženih podataka. U ovom radu opisani su osnovni pojmovi vezani uz temu završnog rada radi lakšeg shvaćanja tematike koja obuhvaća izradu i implementaciju baze podataka, te problematike na koju nailaze osobe koje su na direktan naĉin ukljuĉene u...
Marketing na društvenim mrežama
Marketing na društvenim mrežama
Martina Hodak
Razvojem raznih internetskih servisa marketing na društvenim mreža dobiva sve važniju ulogu u internetskom oglašavanju , a u ovom radu objasnili smo pojmove kao što su marketing , te marketinški splet koji se smatra jednom od temeljnih marketinških strategija.U radu je objašnjeni i pojam digitalnog marketinga zato jer ljudi većinu svog slobodnog vremena provode na internetu, te je zbog toga digitalni marketing postao glavna grana marketinga.Prikazani su načini oglašavanja preko...
Marketing niša i lokalni marketing
Marketing niša i lokalni marketing
Matej Kranjčević
Marketing niša je relativno novi pojam u području marketinga. Trţišne niše su najprofitabilnije za manje tvrtke koje su usko specijalizirane za odreĎeno područje djelovanja. Niša se fokusira na pojedince, umjesto na velike grupe kao što je slučaj s masovnim marketingom s kojim se cilja na cjelokupno trţište. Jedan od najvaţnijih faktora za uspjeh u nišama je kvaliteta proizvoda. Tvrtka mora proizvoditi kvalitetne proizvode ili usluge ukoliko ţeli uspješno poslovati....
Marketing povezan s općom dobrobiti
Marketing povezan s općom dobrobiti
Petra Butković
Marketing povezan s općom dobrobitije jedan od oblika društveno odgovornog poslovanja kojim poduzeća i organizacije nastoje zadovoljiti svakodnevne izazove s kojima se susreću u poslovanju. Primjena koncepcije opće dobrobiti u marketingu sve je ĉešća poslovna praksa mnogih poduzeća koja pridonosi zajednici i ostvaruje korist svim ukljuĉenim stranama (poduzećima, potrošaĉima i neprofitnim organizacijama). U radu se raspravlja o ulozi marketinga povezanog s općom dobrobiti kao...
Maslowljeva teorija - hijerarhija potreba
Maslowljeva teorija - hijerarhija potreba
Nikolina Sušić
Ovim radom prikazuje se pojam upravljanja ljudskim potencijalima, značaj motivacije kao element upravljanja ljudskim potencijalima, pojam motivacije i motivatora, te vaţnost motivacije za menadţment. Prikazane su još i teorije motivacije koje se dijele na dvije glavne grupe koje se razlikuju po svom viĎenju bitnih osnova i uzroka ponašanja, a to su sadrţajne i procesne teorije. U sadrţajne teorije spadaju: Maslowljeva teorija hijerarhije potreba - glavna tema ovoga rada, najjača i...
Menadžeri
Menadžeri
Patrik Baček
U završnom radu su analizirani osnovni pojmovi vezani uz menadžment i menadžere. Čime se bavi menadžment, što sve obuhvaća menadžment te koje su osnovne karakteristike menadžmenta. Tko su menadžeri, koje su njihove zadaće i uloge u organizaciji kojoj rade te na koji način doprinose napretku svojeg poduzeća. Na koji način menadžeri motiviraju zaposlene u planiranju, organiziranju i ostvarenju ciljeva te na koji način stvaraju pozitivnu radnu okolinu. Koje je vještine potrebno...
Menadžerska funkcija, organiziranje
Menadžerska funkcija, organiziranje
Ivana Buneta
Ovaj rad je podijeljen u šest meĎusobno povezanih cjelina. Uvod ukratko opisuje predmet i cilj rada, zadanu hipotezu, izvore podataka i metode prikupljanja. TakoĎer u uvodu se navode ključne početne informacije o temi koja je predmetom proučavanja. Drugo poglavlje, Teorijske odrednice menadžmenta, pojašnjava sam pojam menadţmenta, te prikazuje neke od njegovih definicija. Opisuje se razvoj teorije menadţmenta te se navode temeljna načela na kojima počiva menadţment. Isto tako...
Menadžerske vještine, vještine pregovaranja
Menadžerske vještine, vještine pregovaranja
Martina Dasović
Vještine posjeduje svatko od nas, a koliko se netko zna posluţiti i iskoristiti svoje vještine za ostvarivanje određenog cilja, razlikuje se od osobe do osobe. Kroz iskustva i s vremenom se vještine usavršavaju, te stječu neke nove. Svakodnevno se u komunikaciji sluţimo vještina, a da toga nismo ni svjesni. Važnost vještina u poslovnom svijetu najviše se istiĉe u menadţmentu i kod menadţera. Menadţeri nisu samo osobe koje upravljaju organizacijom i zaposlenicima, već su...
Menadžerske vještine, vještine, vrste, taktike i koncepti pregovaranja
Menadžerske vještine, vještine, vrste, taktike i koncepti pregovaranja
Blaž Jakopiček
regovaranje je jedan od ključnih poslovnih procesa u suvremenom poslovanju, a pregovaranjem pojedinci i skupine nastoje ostvariti ţeljene ciljeve. Jaka konkurencija i stalne trţišne promjene uvjetovale su usmjeravanje velike pozornosti vještinama i znanjima pregovarača. Pregovaranje se odvija da bi se strane sloţile oko podjele ograničenih resursa, da bi se stvorilo nešto novo, što nijedna od strana ne bi mogla sama postići, te da bi se riješio spor ili problem izmeĎu...

Pages