Pages

Menadžerska funkcija, organiziranje
Menadžerska funkcija, organiziranje
Ivana Buneta
Ovaj rad je podijeljen u šest meĎusobno povezanih cjelina. Uvod ukratko opisuje predmet i cilj rada, zadanu hipotezu, izvore podataka i metode prikupljanja. TakoĎer u uvodu se navode ključne početne informacije o temi koja je predmetom proučavanja. Drugo poglavlje, Teorijske odrednice menadžmenta, pojašnjava sam pojam menadţmenta, te prikazuje neke od njegovih definicija. Opisuje se razvoj teorije menadţmenta te se navode temeljna načela na kojima počiva menadţment. Isto tako...
Menadžerske vještine, vještine pregovaranja
Menadžerske vještine, vještine pregovaranja
Martina Dasović
Vještine posjeduje svatko od nas, a koliko se netko zna posluţiti i iskoristiti svoje vještine za ostvarivanje određenog cilja, razlikuje se od osobe do osobe. Kroz iskustva i s vremenom se vještine usavršavaju, te stječu neke nove. Svakodnevno se u komunikaciji sluţimo vještina, a da toga nismo ni svjesni. Važnost vještina u poslovnom svijetu najviše se istiĉe u menadţmentu i kod menadţera. Menadţeri nisu samo osobe koje upravljaju organizacijom i zaposlenicima, već su...
Menadžerske vještine, vještine, vrste, taktike i koncepti pregovaranja
Menadžerske vještine, vještine, vrste, taktike i koncepti pregovaranja
Blaž Jakopiček
regovaranje je jedan od ključnih poslovnih procesa u suvremenom poslovanju, a pregovaranjem pojedinci i skupine nastoje ostvariti ţeljene ciljeve. Jaka konkurencija i stalne trţišne promjene uvjetovale su usmjeravanje velike pozornosti vještinama i znanjima pregovarača. Pregovaranje se odvija da bi se strane sloţile oko podjele ograničenih resursa, da bi se stvorilo nešto novo, što nijedna od strana ne bi mogla sama postići, te da bi se riješio spor ili problem izmeĎu...
Menadžment i poslovna kriza
Menadžment i poslovna kriza
Anita Atalić
Ovaj rad donosi detaljno pojmovno odreĊenje menadţmenta i poslovne krize koji ĉine temeljnu tematsku okosnicu rada. U radu su iznesene vrste poslovnih kriza, njezini uzroci i posljedice. Posebno poglavlje odnosi se na krizni menadţment koji istraţuje uzroke i simptome poslovne krize i predstavlja proces te model izlaska iz nje. Cilj rada je prikazati utjecaj i vaţnost kriznog menadţmenta na poslovanje kako bi se u što kraćem roku mogle donijeti odluke o poslovanju poduzeća...
Menadžment ljudskih potencijala
Menadžment ljudskih potencijala
Melisa Karić
Zadatak i cilj dobrog menadžera svake organizacije je da na pravi način doprinese maksimalnom iskorištavanju resursa u svrhu ostvarivanja interesa i ciljeva organizacije .Možemo reći da su ljudi najvažniji kapital za ostvarivanje ciljeva organizacije. No ipak do danas se tom najvažnijem resursu u praksi pridavalo najmanje pažnje. Naš zadatak je da to stanje promijenimo i da, što detaljnijim proučavanjem materije upravljanja ljudskim resursima, doprinesemo što boljem statusu...
Menadžment u sklopu gospodarske djelatnosti udruga u Republici Hrvatskoj
Menadžment u sklopu gospodarske djelatnosti udruga u Republici Hrvatskoj
Marija Lopac
Menadžment je, svakako, jedna od najvažnijih ljudskih aktivnosti. To je aktivnost usmjerena prema koordinaciji radova svakog pojedinca unutar organizacije i upravo u tome leži njena vrijednost kao posebnog procesa koji omogućava održivost svake organizacije, posebice unutar civilnog društva. Budući da je djelatnost udruga kao najbrojnijih organizacija civilnog društva od velikog značaja za treći sektor, potrebno je naglasiti da gospodarska djelatnost također uvelike ovisi o...
Menedžment u privatnom smještaju
 na primjeru apartmana „ANNA"― U MASLENICI
Menedžment u privatnom smještaju na primjeru apartmana „ANNA"― U MASLENICI
Igor Jagušt
Turizam u Hrvatskoj ima uzlazni trend već desetak godina i Hrvatska postaje sve konkurentnija vodećim pruţateljima turistiĉkih usluga u Europi. Hrvatska obiluje prirodnim bogatstvima, oĉuvanim okolišem i ima bogatu kulturnu i povijesnu baštinu. Razgranata prometna mreţa doprinosi dobroj povezanosti unutar zemlje, ali i povezanosti s europskim trţištem. MeĊutim, Hrvatska još uvijek nema dovoljno razvijenu turistiĉku infrastrukturu kao što su suvremeni kongresni centri, tematski...
Menedžment u privatnom smještaju na primjeru apartmana,,Ana "u Maslenici
Menedžment u privatnom smještaju na primjeru apartmana,,Ana "u Maslenici
Jure Matovina
Cilj ovog završnog rada je ukazati na vaţnost ljudskih potencijala u organizacijama kao temeljne pretpostavke obavljanja djelatnosti, jer oni svojim znanjem, koje je u današnje doba najvrednije, pokreću sve ostale resurse. Menadţment moţe jedino radom s drugima i uz pomoć drugih ostvariti ciljeve poslovnih organizacija, a za to mora posjedovati znanja i vještine upravljanja ljudima. Kvalitetno upravljanje ljudskim potencijalima omogućuje ostvarenje ciljeva poduzeća. Zbog jake...
Metode kontrole :Financijski izvještaji
Metode kontrole :Financijski izvještaji
Miroslav Draganić
U ovom radu opisane su metode kontrole financijskih izvještaja, koji se stavljaju kao izazov menadžerima u vođenju poduzeća. U prvom dijelu rada opisana je funkcija menadžmenta kroz planiranje i kontroliranje strateških ciljeva menadžmenta. Potom su opisani najvažniji godišnji izvještaji, odnosno opisan je izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka te izvještaj o novčanom toku. Prilikom opisa navedenih financijskih izvještaja, u izvještaju o...
Međunarodni menadžer
Međunarodni menadžer
Mirela Kostelac
Riječ menadžment dolazi od latinske riječi manus što znači ruka. Menadžment je, dakle proces koordinacije i efikasnog korištenja ljudskih i materijalnih resursa kako bi se postigli zadani ciljevi organizacije. Menadžment je dakle proces planiranja, organizacije, koordiniranja i kontrole aktivnosti i resursa organizacije sa srhom postizanja ciljeva poduzeća. Temeljna je zadaća menadžmenta učiniti ljude sposobnima za zajedničko izvršavanje zadatka putem zajedničkih ciljeva i...
Međunarodni menadžment
Međunarodni menadžment
Maja Rukavina
Problematika rada usmjerena je na promišljanje specifičnosti međunarodnog menadžmenta u uvjetima globalnog poslovanja. Da bi poduzeće na tržištu opstalo, od strane menadžmenta mu je potrebno obezbijediti rast i razvoj. To je moguće ukoliko menadžment definira misiju poduzeća prilagođavajući je stalno uslovima okruženja u smislu kontinuiranog podizanja njegove efektivnosti i efikasnosti. Za obezbjeđenje efektivnosti i efikasnosti u poslovanju poduzeća, menadžment je sve više...
Ministarstva u Vladi Republike Hrvatske
Ministarstva u Vladi Republike Hrvatske
Željka Pavelić
U uvodnom dijelu upoznati ću čitatelja sa osnovama na kojima se ovaj rad zasniva. U razradi teme bavit ću se ustrojem ministarstava u sustavu državne uprave uzimajući u obzir povijesne promjene i današnji ustroj državne uprave. Slijedeće poglavlje govoriti će ministarstvima i njihovoj ulozi u Vladi Republike Hrvatske. Nadalje, predmet slijedećeg poglavlja biti će analiza ministarstava u hrvatskom zakonodavstvu, također s osvrtom na povijesni ustroj kao i ustroj novog hrvatskog...

Pages