Pages

Javno trgovačko društvo
Javno trgovačko društvo
Gordana Devčić
Tema ovoga rada odnosi se javno trgovačko društvo. Početak rada polazi od poglavlja ,,Uvod“ i ,,Osnivanje“ u kojima se iznose definicije trgovačkog i javnog trgovačkog društva te njegov povijesni razvoj i temeljna obilježja. Treći dio predstavlja osvrt na sastavni dio trgovačkog društva: članove. Ovdje se navode načini stjecanja članstva, njihov pravni odnos, naknade izdataka te posljedice zakašnjenja. ,,Temeljne obveze članova“ je opširno četvrto poglavlje u kojemu su...
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Petra Uremović
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prijelazni je oblik trgovačkog društva koji prethodi društvu s ograničenom odgovornošću. Glavni cilj uvođenja j.d.o.o.-a je olakšanje ulaska u poduzetničke pothvate uz znatno manje troškove osnivanja društva. Za osnivanje j.d.o.o. - a potreban je iznos temeljnog kapitala od tek 10 kuna. Jednostavno društvo može imati najviše tri člana društva i samo jednog člana uprave. Društvo mora imati zakonske rezerve u koje se...
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Vladimir Petrović
U radu se raspravlja o Jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću. Struktura rada bazirana je kroz jedan logičan slijed upoznavanja s ovim društvom, dakle od njegove same pojave, preko načina osnivanja, te bitnih obilježja koja ga reguliraju (tu spada sam ustroj, minimalni temeljni kapital, poslovni udjeli i ulozi te obveza stvaranja rezerve). Također i usporedbe ovog društva u hrvatskom pravu s pravom u Europskoj Uniji (konkretno u njemačkom i engleskom pravu) kao i...
KOMANDITNO DRUŠTVO
KOMANDITNO DRUŠTVO
Valentina Sekula
Pod odabranom temom „Komanditno društvo“, kroz cijelu razradu teme, govoriti ćemo o njihovom osnivanju, njihovim članovima (komplementar i komanditor), pravima, obvezama ali i njihovom prestanku kao društva. Na koje sve načine društvo može prestati, te da li su ti pravilni načini da društvo prestane postojati. Na kojeg člana društva spadaju obveze i upravljanje društvom, a koji od članova mora dobiti ovlašteno dopuštenje da bi imao privilegiju tih mogućnosti,...
Karakteristike posebnih poreza / trošarina u  Republici Hrvatskoj
Karakteristike posebnih poreza / trošarina u Republici Hrvatskoj
Mario Harapin
Posebni porezi na promeVtro5arine vezuje se u prošlosti uz ,,opće davanje na kupovine koje je još u antičkom Rimu poznato pod nazivom akciza. To su porezi kojim se oporezuje promet samo jednog ili više istovrsnih proizvoda i pripadaju u skupinu jednofaznih poreza na promet. Pripadaju u posredne - neizravne poreze, plaćaju se iz dohotka i jedan je od najstarijih poreznih oblika. Ujedno to je porezni oblik kojim se oporezuje promet samo jednog ili nekolicine istovrsnih proizvoda....
Karakteristike proračuna Republike Hrvatske
Karakteristike proračuna Republike Hrvatske
Antonela Rukavina
U Hrvatskoj je donošenje državnog proračuna jedan od najvažnijih financijskih, ali i političkih događaja u godini. Ministar financija i njegov najuži tim suradnika ulažu velik napor u informiranje javnosti o proračunu kako bi svi građani bili upoznati s njegovim ciljevima, ali i o tome s koliko novca država raspolaže. Proračun služi kao instrument ekonomske politike kojim se utječe na ekonomsko stanje zemlje (ekonomski rast, zaposlenost, raspodjelu dohotka, potrošnju,...
Ključni elementi dizajniranja prometa
Ključni elementi dizajniranja prometa
Boris Kovačić
Prometno i prostorno planiranje u gradovima je vrlo kompleksna zadaća koja zahtijeva angaţman multidisciplinarno tima struĉnjaka na analizi stanja, predlaganju rješenja, njihovoj implementaciji i praćenju rezultata, te korekcijama postojećih prometnih problema. Jedan od osnovnih ciljeva svakog prometnog i prostornog plana je odrţivost, tj. njegova mogućnost da zadovolji trenutne, ali i buduće zahtjeve korisnika. Nema gotovog rješenje koje je moguće primijeniti na sve gradove, već...
Ključni elementi vizije i najpoznatiji svjetski primjer vizije koji je utjecao na uspješnost poduzeća Starbucks
Ključni elementi vizije i najpoznatiji svjetski primjer vizije koji je utjecao na uspješnost poduzeća Starbucks
Valentina Žilić
Vizija se može opisati kao zvijezda vodilja poduzeća koja određuje njen smjer kretanja u sljedećih 3 do 5 godina. Ona definira potrebe potrošača koje će poduzeće zadovoljavati u budućnosti. Viziju ne treba postaviti preusko da ne sputava razvoj, ali ni preširoko kako se ne bi izgubio smjer. Starbucks je idealan primjer poduzeća koje uspješno provodi svoju viziju na globalnoj razini. Starbucks je jedno od najboljih imena u industriji kave utemeljeno 1971. godine u Seattleu pod...
Ključni čimbenici i teorije motivacije
Ključni čimbenici i teorije motivacije
Nikolina Grbac
U menadžţerskoj teoriji velika pozornost je posvećena motivaciji zaposlenika kako bi postigli što bolje rezultate jer se jedino izgradnjom kvalitetnog motivacijskog sustava može pomoći organizaciji da poveća svoju konkurentsku sposobnost i u konaĉnici vrijednost. Ljudski motivi se zasnivaju na potrebama koje mogu biti svjesne ili podsvjesne te variraju u vremenu i intenzitetu. Zaposlenici tako mogu biti motivirani ekonomskim dobrima i uslugama kao i višim potrebama poput ţelje...
Kolektivni ugovori
Kolektivni ugovori
Đurđica Devčić
Kada se u teoriji radnog prava govori o izvorima i provodi njihova klasifikacija, posebno se proučava autonomni izvor radnog prava u okviru kojeg spadaju i kolektivni ugovori. To su ujedno i profesionalni izvori jer ih stvaraju profesionalne udruge (sindikati i poslodavci), kao i kolektivni subjekti. Kolektivni ugovori dio su pravnih pravila koja uređuju predmet radnog prava. Oni su autonomni izvori, ali su sankcionirani organiziranom prisilom države. Njihovo je sklapanje obvezno...
Komparacija poreza na dobit u Republici  Hrvatskoj  i Europskoj  uniji
Komparacija poreza na dobit u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji
Željka Prpić
Porezni sustav čini ukupnost svih poreznih oblika te je čvrsto integriran u fiskalni sustav i čini njegov najvažniji dio. Porezni prihodi se ubiru kako bi se ispunio fiskalni cilj, odnosno punila državna blagajna i financirale vlastite potrebe bez poteškoća. Porez na dobit se smatra proizvodom 20. stoljeća te se nalazi u gotovo svim poreznim sustavima svijeta. U suvremenim zemljama kao jedan od izravnih poreznih oblika ima veću značajnost, dok u Republici Hrvatskoj ima vrlo malu...
Komparativna analiza Wlan i Wimax tehnologije te primjena
Komparativna analiza Wlan i Wimax tehnologije te primjena
Nikola Martinović
Cilj ovog rada je usporediti WLAN i WiMAX bežičnu tehnologiju. Mreža računala je skup povezanih računala koja mogu međusobno komunicirati u cilju razmjene podataka preko nekog medija za prijenos podataka. Za računalnu mrežu potrebno je imati najmanje dva računala koja su međusobno povezana. Ovaj rad daje prikaz bežičnih tehnologija, a sastoji se od četiri glavne cjeline. Prva cjelina daje pregled pojma bežičnih mreža te sredstva prijenosa bežičnih mreža. U drugoj i trećoj...

Pages