Pages

Izračunavanje i primjena srednjih vrijednosti
Izračunavanje i primjena srednjih vrijednosti
Đurđica Radaković
Statistika je posebna znanstvena disciplina koja za realizaciju postavljenih ciljeva istraživanja na organiziran način vrši odabir i grupiranje podataka, prezentira i vrši analizu podataka te interpretira rezultate provedene analize. Korištenjem statističkih metoda se u području ekonomije prikupljaju i analiziraju podaci o industrijskoj, poljoprivrednoj i drugoj proizvodnji, unutrašnjoj i vanjskoj trgovini, turizmu, cijenama, financijskim tokovima i drugim ekonomskim pojavama....
Izvanredni pravni lijekovi u posebnim upravnim postupcima
Izvanredni pravni lijekovi u posebnim upravnim postupcima
Ivelina Barišić
Izabrana tema diplomskog rada je "Izvanredni pravni lijekovi u posebnim upravnim postupcima". U tijeku svog izlaganja izložila sam o izvanrednim pravnim lijekovima u upravnim postupcima (obnova postupka, oglašavanje rješenja ništavnim, te poništavanje i ukidanje rješenja). Također sam iznijela i razloge za podnošenje izvanrednih pravnih lijekova i rokove. Na kraju izložila sam o izvanrednim pravnim lijekovima u posebnim upravnim postupcima jer novi Zakon o općem upravnom postupku...
Izvanredni pravni lijekovi u upravnom sporu
Izvanredni pravni lijekovi u upravnom sporu
Anamarija Štokić
Izvanredni pravni lijekovi u upravnom sporu su obnova spora i zahtjev za izvanredno preispitivanje zakonitosti pravomoćne presude. Obnova spora nije novi pravni lijek jer je postojao i u prijašnjem Zakonu o upravnim sporovima koji je preuzeti 8. listopada 1991. (Ukaz o proglašenju Zakona o preuzimanju zakona o upravnim sporovima, „Narodne novine“, broj: 43/91). Međutim, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, broj: 152/14) došlo je do nekih...
Izvori financiranja (prihodi) i rashodi proračuna Ličko – senjske županije
Izvori financiranja (prihodi) i rashodi proračuna Ličko – senjske županije
Katarina Štakić
Na temelju teorijskih činjenica koje se nalaze u teorijskom dijelu rada, rad uvodi u istraživački dio koji je potkrijepljen tablicama radi lakšeg razumijevanja. Teorijski dio rada iznosi opće pojmove vezane uz proračun kao što su rashodi, prihodi, struktura, kontrola, faze proračuna i ostali vezani pojmovi. Temeljem teorijskog dijela strukturiran je i istraživački dio rada u kojem se iznosi proračun Ličko – senjske županije (LSŽ) za 2015. i 2016. godinu te u kojem se vide...
Izvori financiranja (prihodi) i rashodi proračuna općine Rakovica
Izvori financiranja (prihodi) i rashodi proračuna općine Rakovica
Zdenka Bićanić
Proračun je temeljni pojam i predstavlja plansko financijski dokument kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci države odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za jednu godinu u skladu sa Zakonom, a donosi ga Hrvatski sabor. Odredbe Zakona o proračunu u cijelosti se odnose na državni proračun i proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike...
JAVNO - PRIVATNO PARTNERSTVO
JAVNO - PRIVATNO PARTNERSTVO
Antonela Jengić
Javno-privatno partnerstvo je dugoročni ugovorni odnos između javnog i privatnog partnera predmet kojeg je izgradnja ili rekonstrukcija i održavanje javne građevine u svrhu pružanja javnih usluga iz okvira nadležnosti javnog partnera, ono podrazumijeva suradnju tijela javne vlasti s privatnim sektorom, pri čemu dolazi do podjele rizika između javnog i privatnog partnera, podjeli financiranja i zadovoljavanju javnog interesa. Glavni modeli javno privatnog partnerstva u Republici...
Javni gradski prijevoz u Europskim gradovima
Javni gradski prijevoz u Europskim gradovima
Katarina Borovac
Za javni gradski prijevoz možemo reći da je to prijevoz koji se obavlja motornim i drugim vozilima na pojedinim linijama na području grada, odnosno naseljenog mjesta, kao i prijevoz između područja grada, odnosno naseljenog mjesta u neposrednoj okolici grada. Čine ga vozila cestovnih sustava (taksi, minibus, autobus, trolejbus) i vozila tračničkih sustava (tramvaj, laka gradska željeznica, podzemna, brza gradska ili prigradska željeznica) javnoga gradskog prijevoza. Najstariji...
Javno trgovačko društvo
Javno trgovačko društvo
Gordana Devčić
Tema ovoga rada odnosi se javno trgovačko društvo. Početak rada polazi od poglavlja ,,Uvod“ i ,,Osnivanje“ u kojima se iznose definicije trgovačkog i javnog trgovačkog društva te njegov povijesni razvoj i temeljna obilježja. Treći dio predstavlja osvrt na sastavni dio trgovačkog društva: članove. Ovdje se navode načini stjecanja članstva, njihov pravni odnos, naknade izdataka te posljedice zakašnjenja. ,,Temeljne obveze članova“ je opširno četvrto poglavlje u kojemu su...
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Vladimir Petrović
U radu se raspravlja o Jednostavnom društvu s ograničenom odgovornošću. Struktura rada bazirana je kroz jedan logičan slijed upoznavanja s ovim društvom, dakle od njegove same pojave, preko načina osnivanja, te bitnih obilježja koja ga reguliraju (tu spada sam ustroj, minimalni temeljni kapital, poslovni udjeli i ulozi te obveza stvaranja rezerve). Također i usporedbe ovog društva u hrvatskom pravu s pravom u Europskoj Uniji (konkretno u njemačkom i engleskom pravu) kao i...
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
Petra Uremović
Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prijelazni je oblik trgovačkog društva koji prethodi društvu s ograničenom odgovornošću. Glavni cilj uvođenja j.d.o.o.-a je olakšanje ulaska u poduzetničke pothvate uz znatno manje troškove osnivanja društva. Za osnivanje j.d.o.o. - a potreban je iznos temeljnog kapitala od tek 10 kuna. Jednostavno društvo može imati najviše tri člana društva i samo jednog člana uprave. Društvo mora imati zakonske rezerve u koje se...
KOMANDITNO DRUŠTVO
KOMANDITNO DRUŠTVO
Valentina Sekula
Pod odabranom temom „Komanditno društvo“, kroz cijelu razradu teme, govoriti ćemo o njihovom osnivanju, njihovim članovima (komplementar i komanditor), pravima, obvezama ali i njihovom prestanku kao društva. Na koje sve načine društvo može prestati, te da li su ti pravilni načini da društvo prestane postojati. Na kojeg člana društva spadaju obveze i upravljanje društvom, a koji od članova mora dobiti ovlašteno dopuštenje da bi imao privilegiju tih mogućnosti,...
Karakteristike posebnih poreza / trošarina u  Republici Hrvatskoj
Karakteristike posebnih poreza / trošarina u Republici Hrvatskoj
Mario Harapin
Posebni porezi na promeVtro5arine vezuje se u prošlosti uz ,,opće davanje na kupovine koje je još u antičkom Rimu poznato pod nazivom akciza. To su porezi kojim se oporezuje promet samo jednog ili više istovrsnih proizvoda i pripadaju u skupinu jednofaznih poreza na promet. Pripadaju u posredne - neizravne poreze, plaćaju se iz dohotka i jedan je od najstarijih poreznih oblika. Ujedno to je porezni oblik kojim se oporezuje promet samo jednog ili nekolicine istovrsnih proizvoda....

Pages