Pages

Kvaliteta i dizajn
Kvaliteta i dizajn
Katarina Kolić
Kvaliteta je u danas, u uvjetima snažne konkurencije, „strateško oružje“ za postizanje konkurentskih prednosti. U radu se raspravlja o ulozi kvalitete kao jednog od osnovnih čimbenika konkurentnosti na svjetskom tržištu. Upravljanje kvalitetom obuhvaća sustavno korištenje različitih metoda, smjernica, tehnika i alata kako bi se, kroz postizanje visoke kvalitete proizvoda i procesa, zadovoljili zahtjevi korisnika i postigla konkurentna prednost te poslovni uspjeh. Danas, poslovna...
Kvaliteta i razvoj Hrvatskog gospodarstva
Kvaliteta i razvoj Hrvatskog gospodarstva
Patricija Špiljak
Predmet ovog rada je opisati kvalitetu i razvoj hrvatskog gospodarstva, kako bi se dobila trenutna slika stanja gospodarstva. Ekonomska kriza proširila se na sve zemlje svijeta, a najveće negativne posljedice doţivjele su zemlje u razvoju meĊu kojima je i Hrvatska. Gospodarstvo Hrvatske prolazi kroz krizna razdoblja, stopa nezaposlenosti poĉela je rasti, smanjuje se proizvodnja i izvoz, a povećava se vanjski dug. U radu su navedene moguće promjene u podruĉjima koje bi omogućile...
Kvaliteta i razvoj hrvatskog gospodarstva
Kvaliteta i razvoj hrvatskog gospodarstva
Magdalena Butorac
Kako bi se zadovoljile ljudske potrebe i poboljšao način života, potrebno je imati dobro razvijen i kvalitetan gospodarski sustav. Da bi se shvatio razvoj Hrvatskog gospodarstva u radu je najprije opisan povijesni razvoj gospodarstva. Značajnu ulogu u kvaliteti gospodarstva imaju prirodni resursi, u radu sam detaljno objasnila njihov utjecaj te opisala trenutnu situaciju iskorištenosti resursa. Kako je turizam jedna od ključnih stavki gospodarstva u radu je analizirana tablica...
Kvaliteta ruralnog područja
Kvaliteta ruralnog područja
Dragana Osmokrović
U završnom radu Kvaliteta ruralnog područja, pobliže se obrađuje ruralni prostor u Republici Hrvatskoj. Prema tradicionalnoj definiciji, selo je naselje čije se stanovništvo pretežito bavi poljodjelstvom, stočarstvom ili ribarstvom., dakle tzv.primarnim djelatnostima. Dakako, u ruralnom prostoru živi i nepoljoprivredno stanovništvo. U suvremenom selu pogotovo, i to toliko da takva stanovništva može biti i više nego poljodjelskog. U Europi a tako i u Hrvatskoj, poljoprivreda je...
Lisabonski ugovor
Lisabonski ugovor
Ana Pemper
Zbog katastrofalnih posljedica koje je prouzrokovao Drugi svjetski rat i konstantne opasnosti od sukoba Istoka i Zapada, pomirenje Francuske i Njemačke postaje apsolutni prioritet. Jean Monnet je shvatio da je sukob interesa između te dvije države oko prirodnih resursa, poput ugljena, opasnost za nova neprijateljstva i ratove. Započinje razmišljati o osnivanju Europske Unije. Njegov istomišljenik, francuski ministar vanjskih poslova Robert Schumen, izlošio je svoj tzv.Schumanov plan...
Lizing u razvojnom financiranju
Lizing u razvojnom financiranju
Katica Samardžić
U lizing poslu radi se o nabavi nekog objekta lizinga na način da lizing društvo daje u najam taj predmet primatelju lizinga, a on se obvezuje plaćati određenu naknadu sukladno ugovoru o lizingu. Posao lizinga može biti posao operativnog i posao financijskog lizinga. Osnovni cilj ovog rada je analizirati važnost i obilježja lizinga kao izvora financiranja. U radu je definiran pojam lizinga, te brojna pravila, načela i podjele koje su karakteristične za lizing. Također su navedene...
MYSQL sustav za upravljanje bazom podataka otvorenog koda
MYSQL sustav za upravljanje bazom podataka otvorenog koda
Silvio Valjak
U modernom poslovnom i institucionalnom svijetu upravljaĉka tijela raspolažu sa sve više resursa, odnosno sa sve većom koliĉinom podataka. Kroz stvaranje baza podataka neophodno je olakšati prikupljanje podataka i skratiti put do traženih podataka. U ovom radu opisani su osnovni pojmovi vezani uz temu završnog rada radi lakšeg shvaćanja tematike koja obuhvaća izradu i implementaciju baze podataka, te problematike na koju nailaze osobe koje su na direktan naĉin ukljuĉene u...
Marketing na društvenim mrežama
Marketing na društvenim mrežama
Martina Hodak
Razvojem raznih internetskih servisa marketing na društvenim mreža dobiva sve važniju ulogu u internetskom oglašavanju , a u ovom radu objasnili smo pojmove kao što su marketing , te marketinški splet koji se smatra jednom od temeljnih marketinških strategija.U radu je objašnjeni i pojam digitalnog marketinga zato jer ljudi većinu svog slobodnog vremena provode na internetu, te je zbog toga digitalni marketing postao glavna grana marketinga.Prikazani su načini oglašavanja preko...
Marketing niša i lokalni marketing
Marketing niša i lokalni marketing
Matej Kranjčević
Marketing niša je relativno novi pojam u području marketinga. Trţišne niše su najprofitabilnije za manje tvrtke koje su usko specijalizirane za odreĎeno područje djelovanja. Niša se fokusira na pojedince, umjesto na velike grupe kao što je slučaj s masovnim marketingom s kojim se cilja na cjelokupno trţište. Jedan od najvaţnijih faktora za uspjeh u nišama je kvaliteta proizvoda. Tvrtka mora proizvoditi kvalitetne proizvode ili usluge ukoliko ţeli uspješno poslovati....
Marketing povezan s općom dobrobiti
Marketing povezan s općom dobrobiti
Petra Butković
Marketing povezan s općom dobrobitije jedan od oblika društveno odgovornog poslovanja kojim poduzeća i organizacije nastoje zadovoljiti svakodnevne izazove s kojima se susreću u poslovanju. Primjena koncepcije opće dobrobiti u marketingu sve je ĉešća poslovna praksa mnogih poduzeća koja pridonosi zajednici i ostvaruje korist svim ukljuĉenim stranama (poduzećima, potrošaĉima i neprofitnim organizacijama). U radu se raspravlja o ulozi marketinga povezanog s općom dobrobiti kao...
Maslowljeva teorija - hijerarhija potreba
Maslowljeva teorija - hijerarhija potreba
Nikolina Sušić
Ovim radom prikazuje se pojam upravljanja ljudskim potencijalima, značaj motivacije kao element upravljanja ljudskim potencijalima, pojam motivacije i motivatora, te vaţnost motivacije za menadţment. Prikazane su još i teorije motivacije koje se dijele na dvije glavne grupe koje se razlikuju po svom viĎenju bitnih osnova i uzroka ponašanja, a to su sadrţajne i procesne teorije. U sadrţajne teorije spadaju: Maslowljeva teorija hijerarhije potreba - glavna tema ovoga rada, najjača i...
Menadžeri
Menadžeri
Patrik Baček
U završnom radu su analizirani osnovni pojmovi vezani uz menadžment i menadžere. Čime se bavi menadžment, što sve obuhvaća menadžment te koje su osnovne karakteristike menadžmenta. Tko su menadžeri, koje su njihove zadaće i uloge u organizaciji kojoj rade te na koji način doprinose napretku svojeg poduzeća. Na koji način menadžeri motiviraju zaposlene u planiranju, organiziranju i ostvarenju ciljeva te na koji način stvaraju pozitivnu radnu okolinu. Koje je vještine potrebno...

Pages