Pages

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom
Integrirani sustav upravljanja kvalitetom
Antonio Lucić
Tema ovog rada je pokazivanje važnosti sustava upravljanja kvalitetom i kako sama kvaliteta utječe koliko će naše poduzeće biti uspješno. Sama kvaliteta je apstraktan pojam kojeg definiraju mnogi autori, teoretičari i slično. Od kako čovječanstvo postoji tako i kvalitetu možemo razmatrati kroz nekoliko faza, kao npr. faza predindustrijske revolucije, faza kraja Drugog svjetskog rata, faza kasnih osamdesetih godina, itd. Uzeći to sve u obzir postoji jedna međunarodna...
Inteligentna transportna sredstva u funkciji racionalizacije cestovnog prometa
Inteligentna transportna sredstva u funkciji racionalizacije cestovnog prometa
Viktorija Dujmović
nteligentna transportna sredstva imaju značenje novoga kritičnog pojma koji mijenja pristup i trend razvoja prometne znanosti i tehnologije transporta. Paralelno teče i razvoj inteligentnih vozila, koja svojim novim svojstvima značajno unaprjeĎuju sigurnost, učinkovitost i udobnost voţnje. Temeljna zamisao ITS-a je uspješno rješavanje problema odvijanja prometa i obavljanja transporta ljudi, roba i informacija u korelaciji s razvojem prometne znanosti i tehnologije. ITS unutar...
Intermodalni transport i statistička analiza intermodalnih transportnih jedinica u Republici Hrvatskoj
Intermodalni transport i statistička analiza intermodalnih transportnih jedinica u Republici Hrvatskoj
Predrag Samolov
Ovaj rad se bavi istraživanjem intermodalnog transporta u Republici Hrvatskoj, u radu se piše općenito o vrstama transporta, integralni, multimodalni, kombinirani i intermodalni. Za svaki od navedenih transportnih grana objašnjan je općenit pojam, a integralni transport je posebno analiziran sa osvrtom na njegovu provedbu u Republici Hrvatskoj. Također, kroz pojam intermodalnog transporta, navodi se Multimodalni prijevoz, Višeugovorni multimodalni prijevoz, Jednougovorni Multimodalni...
Istraživanje i testiranje hipoteza o ponašanju i karekteristikama vozača Ličko -senje županije
Istraživanje i testiranje hipoteza o ponašanju i karekteristikama vozača Ličko -senje županije
Ines Jerković
U ovom završnom radu, dan je pregled statistiĉkih pokazatelja za razliĉite aspekte analize vozaĉa i samih vozila u Republici Hrvatskoj. Prikazani su statistiĉki pokazatelji o karakteristikama vozaĉa na podruĉju Republike Hrvatske. Za usporedbu, provedeno je istraživanje o ponašanju i karakteristikama vozaĉa na podruĉju Liĉko-senjske županije. Provedbom web ankete dobiveni su podaci za svakog ispitanika na temelju kojih je izveden valjani zakljuĉak. Rezultati provedenog...
Istraživanje tržišta u turizmu javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera
Istraživanje tržišta u turizmu javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera
Tomislav Sertić
Pojam masovnog turizma veţe se uobičajeno za velik broj unaprijed isplaniranih i unificiranih paket-putovanja u organizaciji turističkih agencija. Većinom se putuje na glavni godišnji odmor i to ljeti, a na Mukinjama je popularan i skijaški zimski odmor, kao protuteţa ljetnom odmoru s razgledanjem ljepota ličkog krajolika. Za prihvat turista na Plitvicama izgraĎeni su veliki hoteli i kampovi, kao i privatni apartmani koji kvalitetom usluge i visokostručnim osobljem zadovoljavaju...
Izbori za jedinice lokalne i područne (regionalne )samouprave
Izbori za jedinice lokalne i područne (regionalne )samouprave
Pave Šnjarić
zbori su izvor i temelj legimiteta cjelovitog sustava državne vlasti. Na lokalnoj razini se, se u pravilu, svakih četiri godine provede izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, odnosno za članove općinskog vijeća, gradske i županijske skupštine. Općinsko vijeće, gradsko vijeće i županijska skupština predstavnička su tijela građana i tijela lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Izvršno tijelo jedinice lokalne i jedinice...
Izbori za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj
Izbori za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj
Josipa Vrban
Lokalna samouprava na području današnje Hrvatske kroz stoljeća je mijenjala svoj ustroj kroz oblik župa, županija, kotara. Današnji sustav lokalne samouprave koji je ustrojen u 20 županija i Grad Zagreb sa statusom županije/grada i koji počinje funkcionirati 1993. godine ispočetka je bio centraliziran. U politiku decentralizacije Hrvatska je ušla 2001. godine na kojoj radi i danas. Broj jedinica lokalne samouprave se od 1992. povećao za gotovo pet puta, a fragmentacija jedinica...
Izborna kampanja
Izborna kampanja
Josipa Došen
U ovom radu se daje određenje izborne kampanje, te se govori o organizaciji izborne kampanje i o izbornoj tehnici, efektivnosti izbornih kampanja, financiranju kampanja na primjeru Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država, o izbornoj kampanji kao stimuliranju birača na glasovanje, ulozi medija u predizbornoj kampanji, o političkom marketingu i odnosima s javnošću (PR) u izbornoj kampanji te o izbornoj strategiji. Izborna kampanja,planirana i organizirana politička djelatnost...
Izborna kampanja
Izborna kampanja
Martina Jerbić
Cilj je ovog završnog rada prikazati strukturu izbornih kampanja i svih njenih relevantnih elemenata zahvaljujući kojima je izbornoj kampanji pridodan moćan epitet najsnažnijeg oružja u političkoj sferi demokratskih država. Tako je autorica prvenstveno pokušala prikazati snažan utjecaj medija i informacija na građane. Nadalje je dan kratak prikaz i objašnjenje relevantnih pojmova izbornog rječnika, a koji su ujedno i svojevrsni instrumenti izborne kampanje. U radu je također...
Izborna kampanja – na primjeru Republike Hrvatske, Europskih zemalja i SAD-a
Izborna kampanja – na primjeru Republike Hrvatske, Europskih zemalja i SAD-a
Mario Mlinarić
U ovom radu se obrađuje izborna kampanja kroz raspravu o izborima općenito gdje je dat kratak uvod u povijest izbora odnosno demokracije, dati su opisi vrsta izbornih sustava, te kroz izbornu strategiju sam dao opis kako bi kandidat trebao voditi i organizirati svoju izbornu kampanju, odnosno kako planirati i koje metode primijeniti u izbornoj kampanji. Kroz opise izbornih sustava u Republici Hrvatskoj, SAD, UK i Francuskoj dat je kratak uvid kako funkcionira izborna kampanja...
Izgradanja odanosti potrošača prema iPhone uređajima
Izgradanja odanosti potrošača prema iPhone uređajima
Matej Tonković
Ovaj rad se bavi temom stvaranja odanosti potrošača prema odreĎenom brendu, a ja sam kao primjer uzeo iPhone. Kroz rad ću pokušati objasniti što sve utječe na potrošača i njegovu odluku pri kupnji te kako i zbog čega se sve potrošač odlučuje ostati odan odreĎenoj marki. Stavovi imaju vaţno mjesto u ponašanju potrošača, jer su središnja komponenta misaone strukture svakog pojedinca. Koncept misaone strukture, osim stavova, uključuje i znanje, uvjerenja, ljudske...
Izgradnja parkirališta u funkciji organiziranja cestovnog prometa
Izgradnja parkirališta u funkciji organiziranja cestovnog prometa
Milan Špoljarić
avršni rad orijentiran je na izgradnju parkirališta u funkciji organiziranja cestovnog prometa. U prvom dijelu, uvodu, definiran je znanstveni problem istraživanja, predmet i objekti istraživanja, koji su potkrijepljeni grafičkim i tabličnim prikazima. U sljedećim poglavljima naveden je prostor kao temeljni čimbenik racionalnog organiziranja parkiranja u gradovima, te podjela uličnih ( otvorenih) parkirališta i izvanuličnih (zatvorenih) parkirališta, osnovni principi planiranja...

Pages