Pages

Analiza javnog gradskog prijevoza u gradu Osijeku
Analiza javnog gradskog prijevoza u gradu Osijeku
Marko Špoljarić
Grad Osijek je prvi grad u Hrvatskoj koji je imao tramvaj s konjskom vučom , a svoj jači razvoj započinje elektrifikacijom tramvaj s konjskom vučom,a svoj jači razvoj započinje elektrifikacijom tramvajske pruge.Danas glavninu javnog gradskog prijevoz obavlja Gradski prijevoz putnika (GPP),prijevoz je organiziran linijski radi ekonomičnosti poslovanja.Cilj je pružiti sigurnost ,udobnost i točnost kako bi svi putnici stigli na svoja planirana odredišta u planirano vrijeme te kako bi...
Analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj
Analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj
Rajmonda Buqaj
Tema ovog završnog rada je analiza koncentracije bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj. U ovom završnom radu u prvom dijelu je dana definicija banke, opisane su bankarske karakteristike, bankarska djelatnost te bankarska tajnu kao temelj za dobar odnos izmeĎu banke i klijenta . Da bi se moglo razumjeti banke, ponajprije ih je potrebno definirati. Kada je riječ o bankama, definicija ima jako puno, a najčešće su one s pravnog aspekta prema nacionalnom zakonodavstvu. Banke se mogu...
Analiza kočnog sustava automobila Volkswagen Golf MK3 1.9
Analiza kočnog sustava automobila Volkswagen Golf MK3 1.9
Marko Krpan
Zadatak kočnih sustava cestovnih motornih vozila je usporavanje i zaustavljanje vozila. Navedeni sustav ima primarnu zadaću u sigurnosti sudionika u prometu. Cijeli sustav zasniva se na načelu Pascalova zakona, koji omogućuje da se malom silom dobije velika kočna sila uz pomoć radnog fluida. U okviru ovoga završnog rada, detaljno je opisan kočni sustav automobila Volkswagen Golf MK3 1.9. Proučeni su i opisani kočni podsustavi vozila, njihove komponente i način rada. Uz to,...
Analiza kočnog sustava cestovnog motornog vozila TAM 150 T 11
Analiza kočnog sustava cestovnog motornog vozila TAM 150 T 11
Mateo Poplašen
Kočni sustav osobnog vozila mora zadovoljavati zahtjeve što kraćeg zaustavnog puta te biti pouzdan i siguran u prometu. Mora besprijekorno funkcionirati u svakom trenutku kako bi mogao usporiti i zaustaviti vozilo zbog bezopasnog zaustavljanja pri pojavi crvenoga semaforskog svjetla ili prilikom intenzivnog kočenja, kako bi se izbjegla neočekivana opasnost. U ovome završnom radu istraženi su, opisani i definirani osnovni pojmovi o kočnom sustavu cestovnih motornih vozila....
Analiza lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Analiza lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj
Nikolina Borovac
U završnom radu pod naslovom „Analiza lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj“ analizirani su pojmovi lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, kako se lokalna samouprava razvijala od osamostaljenja Republike Hrvatske. Nadalje su analizirane karakteristike sustava lokalne samouprave u RH te koji su važni propisi, tj. pravni akti vezani za lokalnu samoupravu i njene poslove. Koja su tijela jedinice lokalne samouprave, kakav je nadzor rada lokalne samouprave te kakvo je prostorno...
Analiza održavanja automobila Renault Clio Storia
Analiza održavanja automobila Renault Clio Storia
Renata Bubić
Jedna od vrlo bitnih značajki svih tehničkih sustava, pa prema tome i cestovnih motornih vozila, jeste to da im se u razdoblju korištenja mijenja stanje. Rezultat te promjene je pojava otkaza. Tako je rad automobila praćen pojavom otkaza koji dovode do poremećaja funkcioniranja ili do potpunog prekida funkcioniranja sustava. Najveći broj tehničkih sustava, uključujući cestovna motorna vozila, moţe se popravljati. Odgovarajućim intervencijama moţe se spriječiti ili odgoditi...
Analiza pneumatskih kočnica gospodarskih vozila
Analiza pneumatskih kočnica gospodarskih vozila
Hrvoje Kranjčević
U ovom završnom radu analizirane su pneumatske koĉnice gospodarskih vozila, koji su najvažniji dijelovi današnjih cestovnih motornih vozila. Opisana je i definirana konstrukcija pneumatskoga koĉnog sustava, istražene su i opisane vrste sustava ABS, ASR, EBS. Cilj koĉnih sustava gospodarskih vozila jest to da vozaĉu osiguraju sigurno kretanje i zaustavljanje vozila. Napredak koĉnih sustava dogodio se razvojem cestovnih motornih vozila, koja su razvojem dolazila do većih voznih...
Analiza pokazatelja likvidnosti i solventnosti i njihova važnost u donošenju poslovnih odluka na primjeru društva HUP  Zagreb d. d
Analiza pokazatelja likvidnosti i solventnosti i njihova važnost u donošenju poslovnih odluka na primjeru društva HUP Zagreb d. d
Anamarija Bićanić
Nelikvidnost i insolventnost poduzeća najznačajniji su problemi poslovanja poduzeća u Republici Hrvatskoj i gospodarstvu općenito jer takva poduzeća obično idu u stečaj, što povećava krug nelikvidnosti i nezaposlenost. Za poduzeće je važno da iz svoje imovine može pravovremeno podmirivati svoje obveze i da mu je vrijednost imovine veća od iznosa obveza, tj. da ne postane nelikvidno i insolventno. Odgovarajuće upravljanje imovinom poduzeća i rizikom likvidnosti te usklađivanje...
Analiza poreznog sustava Republike Hrvatske
Analiza poreznog sustava Republike Hrvatske
Ankica Kasumović
Tema završnog rada je analiza poreznog sustava Republike Hrvatske. U radu je autorica obuhvatila sljedeća poglavlja; teorijske osnove poreza i oporezivanja, pojam i karakteristike poreza, klasifikacija (vrste) poreza, ciljevi oporezivanja, porezna naĉela, po Autorica je posebnu pozornost pridodala poreznim skupinama u RH te obrazloţenju kako one djeluju i koju ulogu imaju u ţivotu graĊana kao obveznim davanjima.
Analiza posjetitelja Memorijalnog centra Nikola Tesla u Smiljanu
Analiza posjetitelja Memorijalnog centra Nikola Tesla u Smiljanu
Željka Horvatović
U radu je prikazana analiza posjetitelja Memorijalnog centra Nikola Tesla u Smiljanu pri kojoj su korišteni primarni podaci dobiveni osobnim istraživanjem autorice rada.Istraživanjem je obuhvaćen reprezativni uzorak ispitanika koji dolaze s područja Ličko -senjske županije i susjednih županija.Podatci su istiniti i vjerodostojni te prikazuju stvarnu sliku posjetitelja i ljubitelja životnog dijela najvećeg uma ovih prostora, čovjeka koji je svojim radom osvijetlijo svijet i bez...
Analiza prometnih nesreća na području Ličko - senjske županije
Analiza prometnih nesreća na području Ličko - senjske županije
Antonijo Rubčić
Svakodnevno na cestama dolazi do prometnih nesreća u kojima sudionici u prometu trpe više ili manje štetne posljedice. Naţalost sigurnost promet na cestama paţnja se poklanja tek nakon prometnih nesreća, a preventive i represivne mjere samo na kraće razdoblje donose rezultate. Glavna obiljeţja proteklog desetljeća na području sigurnosti cestovnog prometa su povećanje broj prometnih nesreća i ozlijeĎenih sudionika u prometu, dok je broj poginulih u padu. MeĎutim, unatoč...
Analiza pužnih transportera
Analiza pužnih transportera
Silvio Bošnjak
Pužni transporteri su transportna sredstva neprekidnog toka koji služe za prijenos većih količina materijala u industrijskoj grani. To su transporteri koji ne podnose preopterećenje jer nastaje zagušivanje na pojedinim mjestima unutar transportne cijevi, a posebice na mjestima gdje se nalaze srednji ležajevi. To su strojevi s velikim mogućnostima primjene, a sve u zavisnosti o vrsti materijala koji se transportira. Domena primjene tih transportera, s obzirom na svojstva tereta...

Pages